Dziedziczenie w Niemczech. Kto może dziedziczyć. Rodzaje testamentów.

Dziedziczenie w Niemczech: kto może dziedziczyć w Niemczech?

Każda osoba fizyczna (prywatna), która pozostaje przy życiu w momencie otwarcia testamentu. Nie mogą dziedziczyć ani zwierzęta ani dzieci in spe, czyli takie, które ewentualnie mogłyby się urodzić w przyszłości. Wyjątek stanowią tu dzieci, które w momencie otwarcia testamentu będą już poczęte. Dziedziczyć mogą też osoby prawne, czyli zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki cywilne, landy, kościoły i związki wyznaniowe, uniwersytety. Nie mogą dziedziczyć ani domy opieki ani jego pracownicy. Testamenty sporządzone na korzyść domu opieki lub jego pracownika (pracowników) nie mają skutków prawnych.

Dziedziczenie w Niemczech – Kiedy testament jest nieważny?

Testament jest nieważny, gdy testator był „niezdolny do sporządzenia ostatniej woli” (niemieckim określeniem jest „testierunfähig”). Niezdolną do sporządzenia ostatniej woli może być osoba cierpiąca na demencję, niedorozwój umysłowy, chorobę psychiczną (np. zespól paranoiczny) lub zaburzenia świadomości, na zaburzenia po wylewie. Również osoby cierpiące na chorobę alkoholową, narkomanię lub lekomanię nie są zdolne do sporządzania testamentu. Testament jest wówczas ważny, gdy osoba go sporządzająca, jest w stanie w pełni ocenić swoje decyzje oraz wypowiedzieć swoją wolę niezależnie od osób trzecich.

Nieważne są również testamenty pozostające w sprzeczności z moralnością lub zasadami etycznymi.

Dziedziczenie w Niemczech –  Rodzaje testamentów. 

Erbvertrag, czyli umowa o spadek

Umowa o spadek jest pojęciem regulowanym w § 1941 Kodeksu Cywilnego i stanowi kolejną obok testamentu możliwość wyznaczenia spadkobierców. Umowa o spadek stanowi dyspozycję na wypadek śmierci. Umowa o spadek ma większą moc prawną niż testament. Musi być zawarta u notariusza, przy jednoczasowej obecności obu stron, testatora i spadkobierców. Osoba, która ma sporządzić umowę, nie może być reprezentowana przez osobę trzecią. Warunkiem sporządzenia umowy jest zdolność testatora do sporządzenia testamentu (brak choroby, która miałaby wpływ na ocenę sytuacji) oraz jego nieograniczona zdolność do czynności prawnych (Geschäftsfähigkeit). Taka umowa jest wiążąca i nie może zostać odwołana jak w przypadku zwykłego testamentu.

Często umowa o spadek jest łączona z umową majątkową małżeńską. Jest to korzystne, gdyż w momencie śmierci jednego z małżonków wszystkie kwestie prawne są już uregulowane i nie stosuje się zasady dziedziczenia ustawowego.

„Testament Berliński”

Małżonkowie i partnerzy z zarejestrowanych związków mogą za pomocą tzw. Berlińskiego Testamentu uczynić drugiego z małżonków/ partnerów swoim jedynym spadkobiercą. Ujemną stroną takiego testamentu jest brak możliwości wykorzystania ulgi podatkowej na innych członków rodziny, np. na dzieci lub wnuki. Jeśli wartość majątku, którą ma otrzymać drugi z małżonków/ partnerów przekroczy 500,000 Euro, czyli kwotę wolną od podatków, po podatek zgłosi się urząd skarbowy.